Stikledningsregulativ for Middelfart Antenneforening

Medlemskab og Tilslutning
Enhver husstand indenfor Middelfart Antenneforenings udbredelsesområde har mulighed for tilslutning, mod at betale gældende tilslutningsafgifter, under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget.

I modsat fald undersøger foreningens serviceleverandør muligheden for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den pågældende udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen, betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der evt. følger med udvidelsen.

I udlejningsejendomme, kan en lejer selvstændigt blive tilsluttet fællesantenneanlægget på lige fod med ejere. Det påhviler dog lejeren at sikre sig tilladelse fra ejer til etablering af tilslutningen.

1 tilslutning dækker 1 stikledning pr. husstand eller lejemål.

I huse med flere husstande eller lejemål skal der betales tilslutningsafgift og medlemsbidrag af hver husstand eller lejemål. Ved en husstand/lejemål forstås én tilslutning.

Priser på køb af tilslutning inkl. stikledning kan ses i foreningens prisliste.

Tilslutningen kan ikke flyttes fra installationsadressen.

Ved udmeldelse af Middelfart Antenneforening ydes ikke tilbagebetaling af tilslutningsafgift eller abonnement.

Tilslutningen må kun foretages af Middelfart Antenneforenings serviceleverandør.
Standardtilslutningen og stikledning indeholder:

  1. Levering af godkendt koaksial antenne jordkabel ind til 35 meter
  2. Levering af markeringsbånd ind til 35 meter
  3. Tilslutning af stikledning i antenneskab til stikledningsfordeler
  4. Levering og montage af 1 stk. fastmonteret TV godkendt tilslutningsdåse.

Standardtilslutningen indeholder ikke:

  1. Nedgravning af stikledning (Nedgravning skal foretages efter nedenstående vejledning)
  2. Levering af ekstra stik og fordeling i huset
  3. Ekstraarbejde ved krav om ledningsanbringelse, skjult installation etc.. Ekstra arbejdet må hermed betales efter regning. Dete gælder også for ændringer af udført arbejde.

Vejledning i nedgravning af stikledning:

Vejledning i nedgravning af stikledning

Stikledningskablet nedgraves i en dybde af min. 0,45 meter og omgives af stenfri jord eller grus. Inden tildækning anbringes et orange markeringsbånd/plade med påtrykt “Her under Antennekabel” 0,20 meter over stikledningskablet.

Hvor stikledningskablet føres op ad en ydervæg skal det være beskyttet mod mekanisk overlast fra 0,45 meter under terræn til 1,90 meter over terræn.

Stikledningsregler
eller beskadiges. Indgreb eller ændringer må kun foretages på foranledning af Middelfart Antenneforening.

Medlemmer er forpligtiget til at acceptere, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.

Medlemmet må ikke foretage ændringer i anlægget eller tilknytte andre installationer, som kan give gener eller forringe gengivelsen samt give andre end husstanden tilslutningsmulighed.

Abonnenten må ikke nægte Middelfart Antenneforening og dennes serviceleverandør adgang til at foretage nødvendige kontrol reparationer eller prøvemålinger af stikledningsinstallationen.

Ekskludering ved misligholdelse af stikledningsregler.
Et medlem som ikke respekterer nærværende stikledningsregulativ, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen, hvorefter tilslutningen afbrydes.

Forud for ekskludering og lukning sendes skriftlig information til lejer/ejer, der for en passende tidsfrist til at reagere på henvendelsen.

Foreningen tilbagebetaler ikke tilslutningsafgift og abonnement.

Medlemskabet kan begæres genoptaget.

Genoptagelse af medlemskab kan først ske når skriftligt påtalte overtrædelse af stikledningsregulativet er bragt i orden, for medlemmets regning.