Vedtægter for Middelfart Antenneforening

§1 – Formål
Middelfart Antenneforenings formål er at eje og drive fællesantenneanlæg og sikre TV-signaler samt bredbånd på de teknisk og økonomisk bedste mulige betingelser for anlæggets tilsluttede.

Det er desuden foreningens formål at arbejde for, at antennenettet udnyttes optimalt i takt med den teknologiske udvikling, så medlemmerne kan tilbydes nye ydelser på konkurrencedygtige vilkår.

§2 – Medlemskab
Adgang til tilslutning til Middelfart Antenneforenings anlæg har enhver husstand indenfor anlæggets udbredelsesområde mod at betale gældende tilslutningsafgifter.

§3 – Vilkår
Tilslutning til anlægget sker på de til enhver tid af Middelfart Antenneforenings generalforsamling fastsatte vilkår.

§3a
Middelfart Antenneforenings medlemmer forpligter sig til at overholde følgende bestemmelser:

 1. At betale det fastsatte kontingent til tiden via Pengeinstitutternes Betalingsservice eller de udsendte indbetalingskort. Sker dette ikke senest 1 måned fra forfaldsdag er vedkommende medlems stemmeret på generalforsamlingen suspenderet ligesom pågældendes signalforsyning vil blive afbrudt. Omkostningerne mv. i forbindelse med lukning og senere genetablering betales af det pågældende medlem.
 2. Middelfart Antenneforening fører kabel frem til medlemmets ejendom. Udgifter til at videreføre antennesignalet hos medlemmet er foreningen uvedkommende. Den del af anlægget, der er foreningens ejendom må ikke fjernes eller beskadiges. Indgreb eller ændringer må kun foretages på foranledning af Middelfart Antenneforening.
 3. Medlemmerne er pligtige til at acceptere, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.
 4. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere sine ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden, så installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.
 5. Medlemmerne er ansvarlige for de skader, de måtte påføre forbindelses- kabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.
  Eventuelle beskadigelser fejl og driftsforstyrrelser må straks indberettes til foreningens servicepartner.
 6. Et medlem, som ikke respekterer disse vilkår, kan af bestyrelsen ekskluderes af Middelfart Antenneforening. Eksklusionen kan prøves på den efterfølgende generalforsamling, der med almindelig stemmeflerhed evt. kan beslutte, at eksklusionen er ugyldig.
 7. Ethvert medlem kan melde sig ud af foreningen med et skriftligt varsel på løbende måned + 1 måned. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få udbetalt eller overdraget nogen andel af foreningens formue. Kontingentet gøres op i forhold til udmeldelsestidspunktet.

§4 – Drift
Middelfart Antenneforening afholder samtlige udgifter i forbindelse med anlæggets drift, vedligeholdelse og forsikring.
Midlerne hertil fremskaffes gennem det årlige kontingent, der fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§5 – Generalforsamlingen
Middelfart Antenneforenings højeste myndighed er generalforsamlingen, der gennemføres i overensstemmelse med gældende forretningsorden.
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden 1. april.
Indkaldelse sker med 3 ugers varsel ved annoncering på Middelfart Antenneforenings hjemmeside www.middelfart-antenneforening.dk, samt i den lokale uge- og dagspresse.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse og vil derefter blive offentliggjort på Middelfart Antenneforenings hjemmeside www.middelfart-antenneforening.dk.

§5a
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Godkendelse af forretningsorden.
 • Beretning om Middelfart Antenneforenings virksomhed i det forløbne år samt godkendelse heraf.
 • Gennemgang af det reviderede årsregnskab og godkendelse heraf.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af dette års kontingent.
 • Fremlæggelse af dette års budget.
 • Valg til bestyrelsen i henhold til nærværende vedtægters §7.
 • Valg af revision.
 • Eventuelt.

Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

§5b
Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige, uanset antallet af fremmødte medlemmer. På generalforsamlingen afgøres valg og forslag ved almindelig stemmeflertal. Endvidere gælder forretningsorden for Middelfart Antenneforenings generalforsamling.

§5c
Ret til deltagelse i generalforsamlingen har alle tilsluttede husstande. Hver tilslutning, der er registreret som medlem, har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§5d
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 100 medlemmer skriftligt opfordrer hertil, med angivelse af dagsorden. Programændringer kan ikke behandles på en ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel. I tilfælde, hvor det sker efter medlemsopfordring, må der maksimalt gå 6 uger fra modtagelse af den skriftlige anmodning, til den ekstraordinære generalforsamling afholdes.

§6 – [§ 6 er ikke i brug]

§7 – Valg af bestyrelse
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsen består af 6 personer og der vælges 3 hvert år. Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år. Genvalg kan finde sted.  Valg kan kun ske, hvis vedkommende er til stede på generalforsamlingen eller skriftligt har givet tilsagn om, at valg modtages. Valget er gældende for 2 år.
Hvert år vælges følgende:
statsautoriseret revisor.
suppleant for denne

§8 – Ledelse
Middelfart Antenneforenings daglige virksomhed ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

§8a
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§8b
1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
2. Regnskabet opstilles med assistance af en statsautoriseret revisor.
3. Bestyrelsen holder medlemmerne orienteret på foreningens hjemmeside og via nyhedsbrev.

§9 Tegningsforhold
Middelfart Antenneforening tegnes af formand og kasserer i forening.
Kontante midler skal straks indsættes i et pengeinstitut. Bestyrelsen fastlægger egen forretningsorden for sit virke.

§9a
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens kabelanlæg.

§10 – Bemyndigelser
Middelfart Antenneforenings bestyrelse er bemyndiget til at foretage ændringer og udvidelser af anlægget, at øge dets geografiske udbredelse, samt at fastsætte tilslutningsafgifter.

 1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder.
 2. Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til større mindretalsinteresser.

§11 – Medlemsforpligtelser
Ved medlemsskifte (parthaverskifte) skal det nye medlem forpligte sig til at overtage anlægget med de rettigheder og forpligtelser, som har påhvilet det tidligere medlem.
Medlemsskifte skal skriftligt meddeles senest 14 dage efter overdragelsen.

§12 Vedtægtsændringer
Ændring af Middelfart Antenneforenings vedtægter kan kun foretages på generalforsamlinger med 2/3-dels flertal af de afgivne stemmer.

§13 – Opløsning
Beslutning om Middelfart Antenneforenings opløsning kan kun træffes ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum.
Er der ved den første generalforsamling ikke mødt mindst 60% af Middelfart Antenneforenings medlemmer, der stemmer for opløsningen, træffes beslutningen ved den anden generalforsamling ved mindst 2/3 stemmeflerhed.
Middelfart Antenneforenings ejendom og midler skal ved opløsning gå til almennyttiggørende formål i Middelfart.
Forslag til uddeling skal foreligge på generalforsamlingstidspunktet, og besluttes med almindelig stemmeflerhed.

 

Forretningsorden for Middelfart Antenneforenings generalforsamling.
Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer af antenneforeningen og/eller disses ægtefæller/samlevere. Ekskluderede medlemmer har endvidere ret til deltagelse i henhold til vedtægterne § 3a, stk. 6.

 1. Formanden eller næstformanden åbner mødet og leder valget af dirigent og sekretær.
 2. Den valgte dirigent leder forhandlinger og afstemninger i overensstemmelse med dagsordenen, samt påser at vedtægterne overholdes.
 3. Udtrykkes der mistillid til dirigenten, sættes dette straks under afstemning. Eventuelt ny valg af dirigent forestås af foreningens formand eller næstformand.
 4. Den valgte sekretær udfærdiger generalforsamlingsreferat, indfører straks de trufne beslutninger og et kort referat af forhandlingerne, samt det nøjagtige resultat af afstemningerne.
 5. Generalforsamlingen vælger et stemmeudvalg på 3 medlemmer, der bistår dirigenten ved afstemninger.
 6. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller generalforsamlingen måtte fastsætte en begrænsning. Indlæg skal relatere til det pågældende punkt på dagsordenen og et allerede behandlet dagsordenpunkt, kan ikke genoptages under andre punkter.
 7. Ændringsforslag til indkomne forslag, skal afleveres skriftligt til dirigenten.
 8. Ved personvalg foretages skriftlig afstemning, undtagen ved valg uden modkandidater. Ved øvrige afstemninger træffes beslutning ved håndsoprækning med mindre der foreslås skriftlig afstemning. Almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer er gældende.
 9. Ved personvalg gælder, at der skal stemmes på netop det antal personer, der skal vælges. Stemmesedler der indeholder flere eller færre navne er ugyldige.
 10. Ved stemmelighed foretages omvalg, resulterer dette i fornyet stemmelighed, foretages lodtrækning.
 11. Under eventuelt kan forhold vedrørende Antenneforeningen drøftes, men ikke vedtages.

Middelfart Antenneforening

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen d. 7/3 2002

Ændringer til vedtægterne og forretningsordenen:
Vedtægternes §10 stk. 3 er tilføjet efter vedtagelse på generalforsamlingen 2004.

 • Vedtægternes §5 afs. 3 og §8b pkt. 4 er ændret efter vedtagelse på generalforsamlingen  d. 16/3 2006.
 • Vedtægternes §3a stk. 7, §5 afs. 3 & 4 samt §6 er ændret efter vedtagelse på generalforsamlingen d. 12/3 2009
 • Vedtægternes §1 afs. 1, tidl. §6b afs.1 nu §5d afs. 1, §7, §8a, og §11 er ændret, §5 og §6 er slået sammen i §5, §7a er indføjet i §7. Overskrifter tilføjet til §9 og §12 Ændringerne er vedtaget på generalforsamlingen d. 9/3 2010.
 • Vedtægternes §10 stk. 4 er tilføjet efter vedtagelse på generalforsamlingen d. 10/3 2011.
 • Vedtægternes §3a, stk. 7 er ændret efter vedtagelse på generalforsamlingen d. 6/3 2012.
 • Vedtægternes §10 stk. 3 og 4 vedr. brugerafstemning udgår. §7 ændres og hermed udgå §8b, stk 3, stk 4 ændres herefter til pkt. 3 efter vedtagelse på generalforsamlingen d. 5/3 2013.
 • Vedtægternes §1 vedtægtsparagraffen er suppleret med “samt bredbånd” efter vedtagelse på generalforsamlingen d. 8/3 2016.
 • Vedtægternes §5a, §7 og §8b er ændret efter vedtagelse på generalforsamlingen d. 8/3 2017.
 • Vedtægternes §7, er ændret efter vedtagelse på generalforsamlingen d. 14. marts 2022.